top of page

PROIECT SOCIAL cu folosirea sistemului BIODANS creat de Rolando Toro -Fundația ”Inimă pentru Inimă”


Proiectul s-a născut în 2015, urmare a întâlnirii dintre Lidia Dobre, președinte al Fundației "Inima Pentru Inima" din Ramnicu Vâlcea, Romania și Sonia Stella, profesor de BIODANS, profesor al Școlii de Formare în BIODANS din Bologna, Italia. Pentru ambele, există o dorință profundă de introduce sistemul BIODANS în unele realități sociale din România.


Valorizarea, acceptarea, candoarea, sprijinul, entuziasmul, interacțiunea socială și schimbul emoțional cu alții sunt calitățile umane pe care o experiența cu Biodansul te ajută să le găsești în viață. Biodansul reglează agresivitatea, dezvoltă determinarea, capacitatea de a stabili limite, te învață să îți dozezi eforturile și să redobândești încrederea în sine și ceilalți. Biodansul își propune să introducă în relația educativă cu copii și adolescenți cele mai sănătoase instincte de viață, oferindu-le posibilitatea de a se exprima și de a se orienta într-un mod autentic și sănătos. O educație biocentrică este o reeducare a vieții în care educația învață nu numai prin cogniție, ci și prin percepție, senzații, intuiție, exprimarea sinelui în raport cu ceilalți.

"Cu cât sunt mai plăcute situațiile trăite, cu atât se întărește procesul de învățare ..." Rolando Toro (creatorul sistemului Biodans)

Întâlnirea cu sistemul Biodans a creat oportunități excelente de integrare. În rândul copiilor, a recreat posibilitatea de a se exprima cu ajutorul muzicii și al mișcării și al situațiilor de interacțiune sensibile emoționale, scăzând pragul de conflict și frustrare.

Pentru lucrătorii și educatorii echipelor din cadrul căsuțelor fundației a devenit un moment de întâlnire pentru a recupera sensibilitatea, empatia, afectivitatea, conștientizarea propriului potențial, achiziționând astfel capacitatea de a interveni într-un mod eficient, în situațiile cu beneficiari greu de gestionat, din cauza carențelor afective și a problemelor de personalitate.

Din anul 2018, alți profesori s-au alăturat acestui proiect așa cum este cazul Micaelei Bianco, formator și profesor la școala de formare din Bologna, pentru a crea și a extinde posibilitățile de intervenție cu sprijinul sistemului oferit de Biodans. Întâlnirile sunt organizate într-un weekend la fiecare două luni. De fiecare dată sesiunile de Biodans sunt activate în contexte sociale cum ar fi: familia, școala, operatorii și educatorii, tinerii din apartamente sociale dar și în alte zoneinstituționale.

PROGETTO SOCIALE con l’attività di BIODANZA sistema Rolando Toro

Il progetto nasce nel 2015, fra la Presidente Lidia Dobre Fondazione “ Inima Pentru Inima” e Sonia Stella Insegnante Didatta di Biodanza , docente della scuola di formazione di Biodanza di Bologna Italia.


Per entrambe è stato un desiderio profondo essere presenti con Biodanza, in alcune situazioni sociali in Romania .

Valorizzazione, accettazione, dolcezza, contenimento, sostegno, entusiasmo, incontro e scambio affettivo con l’altro sono le qualità umane che l’esperienza Biodanza aiuta a ritrovare nella vita. Biodanza regola l’aggressività, sviluppa la determinazione, la capacità di mettere limiti, insegna a dosare i propri sforzi e ad avere fiducia in sé e negli altri. L’ azione educativa della Biodanza nei confronti dei bambini e degli adolescenti ha come obiettivo quello di risvegliare in loro gli istinti più salutari verso la vita dando ad essi la possibilità di esprimersi e di orientarsi in modo autentico e sano. Un’ educazione biocentrica è una rieducazione del vivere dove l’educando apprende, non solo attraverso il cognitivo, ma anche attraverso la percezione, la sensorialità, l’intuizione, l’espressione di Sé in relazione all’altro…

“Quanto più piacevoli sono le situazioni vissute, maggiormente si rafforzano i processi d’apprendimento…” Rolando Toro (creatore del sistema Biodanza)

L’incontro con il Sistema Biodanza ha creato ottime opportunità di integrazione. Fra i bambini ha ricreato la possibilità di esprimersi attraverso la musica il movimento e le situazioni di incontro sensibile affettivo, abbassando la soglia di conflitto e frustrazione.

Per gli operatori ed educatori dell’equipe è diventato un valido momento di confronto per il recupero della sensibilità, dell’empatia , della cura affettiva , la consapevolezza delle proprie potenzialità , acquisire così capacità d’intervento efficace, negli ambienti con utenti di difficile gestione per carenze affettive e disturbi della personalità.

Dal 2018 si sono uniti a questo progetto altri Insegnanti come Micaela Bianco Didatta e Docente alla scuola di formazione di Bologna, per poter creare e ampliare le possibilità con il Sistema Biodanza. Gli incontri sono organizzati un weekend ogni due mesi. Di volta in volta vengono attivate sessioni di biodanza in contesti sociali come: Casa famiglia, Scuola, Operatori ed educatori, ragazzi in appartamenti protetti e in aree istituzionali.


Recomandam
Recent
Urmariti-ne si aici
  • Facebook Classic
bottom of page