top of page

Serviciul mobil de acordare a hranei - masa pe roti

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specific

Titlul proiectului: SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA 

Contract: POCU/436/4/4/126814

 

FUNDATIA “INIMA PENTRU INIMA”

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND SERVICIUL SOCIAL

” SERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI – MASA PE ROTI

PENTRU PERSOANE VARSTNICE”

 

I. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 

(1) Serviciul social „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 886/2000, Ordinul MMJS nr. 29/2019 - anexa 7, Hotararea Guvernului 967/2012 precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 (2) Standardul minim de calitate aplicabil serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti” este prevăzut în Anexa 9 - Standarde minime de calitate pentru serviciile mobile de acordare a hranei – masa pe roti la Ordinul MMJS nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale acordate in comunitate si pentru serviciile sociale acordate insistemintegrat cualte servicii de interes general destinate persoanelor adulte.

(3) Serviciul social „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Director al Fundatiei „Inima pentru Inima” nr. 1/30.08.2019 şi funcţionează ca structura organizatorică în cadrul Fundatiei”Inima pentru Inima”.

Serviciul social „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti” este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Fundatiei „Inima pentru Inima”, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000757, CUI 9658795, având sediul în loc. Ocnele Mari, str. Strandului, judetul Valcea.

(4) Scopul serviciului social Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti este prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice dependente, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora. Serviciul masa pe roti pentru persoane varstnice va asigura persoanelor varstnice distribuirea de hrana calda pentru masa de prinz.  Masa pe roţi” este un este un serviciu social care,  pe lângă asigurarea hranei calde zilnice, ofera si o monitorizare permanenta a persoanelor varstnice, dar prin actiunea sa se reduce si sentimentul de singurătate şi izolare socială.

 

II. Date generale privind acordarea serviciilor sociale

  1. Tipuri de servicii sociale și facilități oferite

Principalele funcţiile ale serviciului social "Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti”  sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

1. evaluaiaza situatia economico-sociala si medicala a persoanei, identifica nevoile acesteia;

2. asigurare persoanelor varstnice distribuirea de hrana calda pentru masa de prinz, are scop prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice dependente, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei;

2. promovarea participării sociale;

c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. propune acordarea drepturilor de asistenta sociala persoanelor varstnice;

2. asigura consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale.;

3. colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. realizarea de rapoarte de activitate si a planurilor de actiune;

4. aplicarea de chestionarefurnizate  de evaluare a serviciilor beneficiarilor de servicii sociale.

 

B. Contribuția beneficiarilor

Beneficiarii serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti” nu vor achita contributie pentru acordarea serviciilor.

             Functionarea serviciului social este asigura prin intermediul proiectului SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA  -  POCU/436/4/4/126814.

 

  • Condiții de admitere

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de „Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti " sunt persoane varstnice, cu deficente locomotorii din orasele Babeni si Oc. Mari si Comuna Bujoreni.

Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti " sunt următoarele:

a) solicitantii (sau reprezentantii lor legali) vor depune pentru intocmirea dosarului de aces la serviciile „Serviciului mobil de acordare a hranei – masa pe roti” urmatoarele acte:

~ cerere de acordare de servicii;

~ copii după buletinul/ cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului;

~ acte medicale privind starea de sanatate;

~ copie cupon de pensie;

~ ancheta socială privind  evaluarea starii de necesitate a persoanei varstnice.

Decizia de admitere/respingere este luata de presedintele Fundatiei „Inima pentru Inima”  si managerul de proiect POCU/436/4/4/126814, in urma propunerilor facute de asistentul social  din serviciului social. In urma aprobarii/respingerii se emite o dispozitie care precizeaza inceperea/suspendarea serviciilor. Dispozitia de admitere/respingere a cererii se comunica solicitantului.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de finanţare. Dupa incheierea contractului un exemplar se inmaneaza beneficiarului si un exemplar ramane la dosarul acestuia. Modelul contractului este cel aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.

b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

~  beneficiarii sunt persoane varstnice asa cum sunt definite in actele normative in vigoare (art. 6, lit. Bb din Legea 292/2011 a asistentei sociale, art. 1, alin. 4 din Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice), aflate într-o situație de dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psiho-social (situatii de dependenta sau/si in risc de excluziune sociala).

~ persoane varstnice cu deficente locomotorii;

            Conditii de incetare a acordarii serviciilor la domiciliu:

~ la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

~ prin decizia furnizorului serviciului;

~ prin acordul partilor;

~ deces;

~ internare intr-o unitate medicala sau sociala;

~ schimbarea domiciliului beneficiarului in alta localitate;

~ daca beneficiarul nu respecta prevederile contractuale;

~ daca beneficiarul a incheiat contract de intretinere, contract de intretinere cu uzufruct viager sau arice alt act juridic cu clauza de intretinere;

~ daca beneficiarul sau familia nu mai doresc aceste servicii;

~ in caz de forta majora.

 

  • Structura organizatorică

Serviciul social va functiona cu un numar de 2 persoane:

- coordonator serviciu: 1 pers.          

- asistent social: 1 pers. (1/2 norma);

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate

 

SEDIUL: Ocnele Mari, str. Strandului, jud. Valcea

TELEFON/FAX: 0250.736307

Persoana de contact: Dima Cristian, manager proiect, 0737516336

Intocmit,

Cristian Dima

Manager proiect

 

 

 

RAPORT

aplicare chestionar de satisfactie beneficiarilor serviciului social

Noiembrie / 2020

 

In conformitate cu Ordinul M.M.J.S. nr. 29/2019, Anexa 7, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate si pentru serviciile sociale acordate in sistem integrat cu arte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, furnizorul de servicii sociale masoara gradul de satisfactie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurata.

In acest sens, Fundatia „Inima pentru Inima”, in luna noiembrie / 2020, pentru Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti, a autoevaluat calitatea activitatii serviciului social, prin aplicarea unui chestionar beneficiarilor acestui serviciu.

Chestionarul a fost aplicat de catre asistentul social al serviciului social la domiciliul persoanelor varstnice, chistionarul fiind anonim, continand doar intrebari inchise.

Au fost aplicat un numar de 27 chestionare, persoanele vastnice avand varsta cuprinsa intre 65 si 91 ani, iar perioada de acordare a serviciilor a fost cuprinsa intre 5 si 9 luni.

La intrebarea “De unde aţi auzit prima dată de serviciile de îngrijire la domiciliu?” toate persoanele chestionate au raspuns ca prin intermediul Primariei Or. Babeni au luat la cunostinta de existenta acestui tip de serviciu.

Oferirea posibilitatii oferirii unei mese calde la domiciliu a fost primita cu „bucurie” de 9 persoane varstnice, cu „suspiciune, pentru ca nua auzisem de astfel de servicii” de 15 persoane, dar si cu „neincredere, pentru ca nu ma simteam in siguranta”, de catre 3 persoane.

Ca urmare a contactelor cu reprezentantii serviciului social, si odata cu furnizarea seviciilor, opinia persoanelor care au privind cu neincredere sau suspiciune acordarea acestui serviciu s-a schimbat in sens pozitiv, iar pentru persoanele care au privit cu bucuria posibilitatea accesarii acestui serviciu, opinia a rasmas pozitiva.

Toate persoanele intervievate au declarat ca sunt multumite de calitatea serviciilor oferite, iar calitatea produselor asigurate prin masa de prinz este buna.

Daca situatia personala a persoanelor intervievate, referitoare la stare de sanatate sau relatii sociale, era una grava sau acceptabila, o data cu acordarea serviciilor aceasta nu s-a inrautatit, ci in unele cazuri, acesata s-a imbunatatit.

De la functionarea serviciului social, februarie 2020, nici o persoana careia i s-a acordat servicii nu a fost integrata intr-un sistem rezidential de protectie sociala.

 

As. Social

Stanculescu Mihaela

 


La data de 25.03.2022, au beneficiat de serviciile ”„Serviciul mobil de acordare a hranei – masa pe roti”” un număr de 42 persoane vârstnice din care 4 persoane sunt provenite din mediul rural.

bottom of page