top of page

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specific

Titlul proiectului: SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA 

Contract: POCU/436/4/4/126814

 

FUNDATIA “INIMA PENTRU INIMA”

 

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND SERVICIUL SOCIAL

”UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”

 

 

I. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 

(1) Serviciul social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 886/2000, Ordinul MMJS nr. 29/2019 - anexa 8, Hotararea Guvernului 967/2012 precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 

 (2) Standardul minim de calitate aplicabil serviciului social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” este prevăzut în Anexa 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice la Ordinul MMJS nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

 

(3) Serviciul social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Director al Fundatiei „Inima pentru Inima” nr. 1/30.08.2019 şi funcţionează ca structura organizatorică în cadrul Fundatiei”Inima pentru Inima”.

Serviciul social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Fundatiei „Inima pentru Inima”, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000757, CUI 9658795, având sediul în loc. Ocnele Mari, str. Strandului, jydetul Valcea.

 

(4) Scopul serviciului social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” este oferirea de asistenţă socio-medicală la domiciliu - ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, ajutor pentru prepararea hranei şi hrănire, mobilizare, deplasare în interior şi exterior, efectuare cumpărături, activităţi de menaj, sprijin pentru plata unor facturi şi obligaţii curente, însoţirea la instituţii pentru rezolvarea unor probleme personale, servicii de natură medicală, activităţi de recuperare prin mişcare, activităţi de petrecere a timpului liber - pentru persoanele vârstnice definite de lege care au domiciliul în orasele Babeni si Ocnele Mari, precum si in comuna Bujoreni, şi se află în imposibilitatea de a se îngriji singure sau a căror familii nu pot asigura, parţial sau integral, îngrijirea şi întreţinerea acestora.

Serviciile de îngrijire socio-medicală temporară la domiciliul beneficiarilor sunt:

· servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare; igiena eliminărilor; hrănire şi hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare în interior; comunicare;

· servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei; efectuare cumpărături; activităţi de menaj; însoţire la medic sau la alte instituţii, consiliere socială şi /sau psihologică;

 · servicii de natură medicală - monitorizarea stării de sănătate (măsurarea tensiunii arteriale, măsurare glicemie, supravegherea medicaţiei, îndrumarea spre diverse servicii medicale); prevenire escare; tratament injectabil, la recomandarea medicului; consiliere medicală;

 

II. Date generale privind acordarea serviciilor sociale

  1. Tipuri de servicii sociale și facilități oferite

Principalele funcţiile ale serviciului social “Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale prin asigurarea următoarele activităţi:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. oferirea unei game variate de servicii de bază ale vieţii zilnice : igienă corporal, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

3. servicii de bază instrumentale ale vieţii de zi cu zi: preparare hrană, efectuare de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. informare asupra drepturilor şi beneficiilor serviciilor sociale furnizate la nivel local;

2. informare şi prevenire asupra situaţiilor de risc social;

3. cosiliere psihologică; 4. consiliere privind drepturile sociale;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaboarea de roceduri specific serviciului;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. procurarea de materiale de ingrijire;

2. participarea la cursuri de pregătire şi dezvoltare profesională;

3. activităţi de perfecţionare continuă a personalului;

 

B. Contribuția beneficiarilor

Beneficiarii serviciului social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” nu vor achita contributie pentru acordarea serviciilor.

            Functionarea serviciului social este asigura prin intermediul proiectului SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA  -  POCU/436/4/4/126814.

 

  • Condiții de admitere

 

Beneficiarii serviciilor sociale

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Unitatea de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varsrnice" sunt persoane varstnice, pentru care s-a stabilit un grad de dependenta conform HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice:

 

Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Unitatea de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varsrnice " sunt următoarele:

a) solicitantii (sau reprezentantii lor legali) vor depune pentru intocmirea dosarului de ingrijire la domiciliu urmatoarele acte:

~ cerere de acordare de servicii;

~ copii după buletinul/ cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului;

~ acte medicale privind starea de sanatate;

~ copie cupon de pensie;

~ ancheta socială privind  evaluarea starii de necesitate a persoanei varstnice.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de finanţare. Dupa incheierea contractului un exemplar se inmaneaza beneficiarului si un exemplar ramane la dosarul acestuia. Modelul contractului este cel aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.

b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

~ se adreseaza exclusiv persoanelor varstnice care au nevoie de ingrijiri la domiciliu;

~  beneficiarii sunt persoane varstnice asa cum sunt definite in actele normative in vigoare (art. 6, lit. b din Legea 292/2011 a asistentei sociale, art. 1, alin. 4 din Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice).

~ serviciile de ingrijire la domiciliu se acorda doar in cazul in care nu pot fi furnizate de ingrijitorii informali;

~ sunt persoane varstnice care nu au incheiate contracte de intretinere, contracte de intretinere cu uzufruct viager sau arice alt act juridic cu clauza de intretinere.

 

            Conditii de incetare a acordarii serviciilor la domiciliu:

~ la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

~ prin decizia furnizorului serviciului;

~ prin acordul partilor;

~ deces;

~ internare intr-o unitate medicala sau sociala;

~ schimbarea domiciliului beneficiarului in alta localitate;

~ daca beneficiarul nu respecta prevederile contractuale;

~ daca beneficiarul a incheiat contract de intretinere, contract de intretinere cu uzufruct viager sau arice alt act juridic cu clauza de intretinere;

~ daca beneficiarul sau familia nu mai doresc aceste servicii;

~ in caz de forta majora.

 

  • Structura organizatorică

Serviciul social va functiona cu un numar de 8 persoane:

-          asistent social: 1 pers. (1/2 norma);

-          medic geriatru/cu competente in geriatrie (1/4 norma)

-          psiholog: 1 pers. (1/2 norma);

-          asistent medical: 1 pers. (1/2 norma);

-          ingrijitor batrani la domiciliu  / ingrijitor la domiciliu: 3 pers (1/1 norma).

-          sofer (1/2 norma)

Raportul angajat/beneficiar: maxim 1/10 pentru categoria activitatilor instrumentale, maxim 1/30 pentru categoria activitatilor de baza, iar asistentul social, psihologul si asistentul medical asigura furmizarea serviciilor de recuperare/reabilitare, serviciile de consiliere sociala si cele de informare.

 

Programul de funcționare al ” Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”:

Program de funcționare: între orele 08 - 16.00 de luni până vineri

 

SEDIUL: Ocnele Mari, str. Strandului, jud. Valcea

TELEFON/FAX: 0250.736307

Persoana de contact: Dima Cristian, manager proiect, 0737516336

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 25.03.2022, au beneficiat de serviciile ”Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” un număr de 83 persoane din care 21 persoane sunt provenite din mediul rural.

 

RAPORT

aplicare chestionar de satisfactie beneficiarilor serviciului social

 

In conformitate cu Ordinul M.M.J.S. nr. 29/2019, Anexa 8, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, fumizorul de servicii sociale masoara gradul de satisfactie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurata.

In acest sens, Fundatia ,,lnima pentru Inima", in luna ianuarie / 2021, pentru Unitatea de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varstnice, a autoevaluat calitatea activitatii serviciului social, prin aplicarea unui chestionar beneficiarilor acestui serviciu.

Chestionarul a fost aplicat de catre asistentul social al serviciului social la domiciliul persoanelor varstnice, chestionarul fiind anonim, continand doar intrebari inchise.

Au fost aplicat un numar de 56 chestionare, persoanele vastnice avand varsta cuprinsa intre 66 si 91 ani, iar perioada de acordare a serviciilor a fost cuprinsa intre 5 si 9 luni.

La intrebarea "De unde afi auzit prima data de serviciile de ingrijire la domiciliu?" toate persoanele chestionate au raspuns ca prin intermediul Primariei Or. Babeni si a Or. Oc. Mari au luat la cunostinta de existenta acestui tip de serviciu.

Posibilitatea oferirii ingrijirii la domiciliu  a  fost primita cu ,,bucurie" de 41 persoane varstnice, cu ,,suspiciune, pentru ca nu auzisem de astfel servicii" de 13 persoane, dar si cu ,,neincredere,pentru ca nu ma simteam in siguranta", de catre 2 persoane.

Ca urmare a contactelor cu reprezentantii serviciului social, si odata cu fumizarea seviciilor, opinia persoanelor care au privind cu neincredere sau suspiciune acordarea acestui serviciu s-a schimbat in sens pozitiv, iar pentru persoanele care au privit cu bucuria posibilitatea accesarii acestui serviciu,  opinia a rasmas pozitiva.

Toate persoanele intervievate au declarat ca sunt multumite de calitatea serviciilor oferite, iar ingrijitorul la domiciliu este considerat prieten si nu strain, confident si nu oficial, profesionist si nu amator, o persoana vesela si nu una trista, incurajator si nu descurajator, respectos si intelegator.

Daca situatia personala a persoanelor intervievate, referitoare la stare de sanatate sau relatii sociale, era una grava sau acceptabila, o data cu acordarea serviciilor aceasta nu s-a inrautatit, ci in unele cazuri, acesata s-a imbunatatit.

De la functionarea  serviciului  social, februarie 2020, nici o persoana careia i s-a acordat servicii nu a fost integrata intr-un sistem rezidential de protectie sociala.

 

 

 

Intocmit,

Sasu Cristina

As. Social

 

 

Vizat,

Manager de proiect

Dima Cristian

 

 

~ ianuarie 2021 ~

bottom of page